Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1/2014 – 30/6/2014