Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1/2014 – 31/3/2014