Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1/2014 – 30/9/2014