Οικονομικό Ημερολόγιο Eurobrokers 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 – EUROBROKERS

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: α) Ημερομηνία ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2014 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2014 της εταιρείας και του Ομίλου στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.eurobrokers.gr), θα είναι η 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη. β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015. γ) Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.