Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης Δ Τριμήνου (1/4/2015)

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.952 χιλ. ευρώ έναντι των 3.748 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε ζημιές 823 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 339 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1.148 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 854 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.014 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 823 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.

Οι ως άνω ζημιές προέρχονται από την επιβάρυνση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων πόσου 338 χιλ € κυρίως από τους τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και από ζημιά αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων 746 χιλ €.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 4 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 337 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.