Αποτελέσματα Μεσιτών Ασφαλίσεων Μελών ΣΕΜΑ – 25/05/2015

Με σημαντικά αυξημένο μερίδιο στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται οι μεσίτες ασφαλίσεων – μέλη του ΣΕΜΑ στην εξαετία από το 2007, τελευταία χρονιά πριν ξεσπάσει η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, έως το 2013.

Σύμφωνα με ανάλυση της KPMG για τα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία χρήσης 2013 (τελευταία διαθέσιμα) των μεσιτικών εταιρειών,το μερίδιο αγοράς τους στο σύνολο του κλάδου καταγράφηκε ενισχυμένο στο 13,42% από 11,72% που ήταν το 2007.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος αποδίδεται στο γεγονός ότι η παραγωγή των μεσιτικών γραφείων στην εξεταζόμενη, εξαετή, περίοδο κράτησε τη δυναμική της, παρουσιάζοντας οριακή πτωτική στα 538,9 εκατ. ευρώ το 2013 από 549,1 εκατ. ευρώ το 2007, όταν η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της εμφάνισε πτώση στα 4,012 δισ. ευρώ από 4,686 δισ. ευρώ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, στην τριετία 2007 – 2010 η παραγωγή ασφαλίστρων των μεσιτών ασφαλίσεων αυξήθηκε στα 616,5 εκατ. ευρώ από 549,1 εκατ. ευρώ.

Μεγάλο ήταν το άλμα εσόδων στις Γενικές Ασφάλειες, όπου η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε στα 452,7 εκατ. ευρώ το 2013 από 395,8 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ οι απώλειες από το 2010 ήταν εμφανώς περιορισμένες έναντι της υπόλοιπης αγοράς, δεδομένου ότι η παραγωγή τη χρονιά εκείνη είχε διαμορφωθεί για τα μεσιτικά γραφεία στα 488,4 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των μεσιτών ασφαλίσεων κινήθηκε καλύτερα από το σύνολο της αγοράς την πολύ δύσκολη τριετία 2010 – 2013, διάστημα κατά το οποίο έχασε μόλις το 12,6% της παραγωγής του (σε σύνολο), όταν η παραγωγή των ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκε κατά 24,8%.

Τη δυναμική παρουσία των μεσιτικών ασφαλιστικών γραφείων κατά την περίοδο της ύφεσης στήριξε η στρατηγική απόφασή τους να διευρύνουν τα δίκτυα πωλήσεων, ώστε να αυξήσουν τις πηγές εσόδων τους. Πρόκειται για ενέργεια η οποία διόγκωσε το δίκτυο πωλήσεων των μεσιτών από τους 1.325 συνεργάτες το 2007, στους 2.049 το 2010 και στους 5.295 το 2013.

Βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσε και ανέλυσε η KPMG, προκύπτει επίσης ότι από το σύνολο των 57 μελών του ΣΕΜΑ με διαθέσιμα στοιχεία, τα τρία μέλη με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών (5% επί του πλήθους) αντιπροσωπεύουν το 23% του συνόλου του κύκλου εργασιών. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη τα δέκα μέλη με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών (18% επί του πλήθους), διαπιστώνεται ότι ελέγχουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Από την ανάλυση των ίδιων στοιχείων προκύπτει επίσης ότι,η μέση προμήθεια των μεσιτών ασφαλίσεων ανέρχεται στο 19%, ενώ για το 75% του πλήθους των 57 μεσιτικών γραφείωνκυμαίνεται μεταξύ 15% και 25%.

Σημειώνεται ότι το 40% των μεσιτών ασφαλίσεων τοποθετεί ασφαλιστικές εργασίες και στο εξωτερικό, ότι το 19% ασκεί και αντασφαλιστική δραστηριότητα, καθώς και ότι το 29% λειτουργεί σε ιδιόκτητα γραφεία.

Πηγή : sema.gr