ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 26/06/205 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.303.512 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 88,39% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Θέμα 2ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2014.

 

Θέμα 3ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών, εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E. για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015.

 

Θέμα 4ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014 αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, προέγκριναν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 καθαρού ποσού έως 300 χιλ. €. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ενέκριναν προμήθειες καθαρού ποσού 578.367,15 € που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2014 σε μέλη του Δ.Σ. τα οποία διατηρούν με την εταιρεία σχετική σύμβαση διαμεσολάβησης.

 

Θέμα 5ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών, εξέλεξαν νέο εννεαμελές Δ.Σ., η θητεία του οποίου θα λήξει την 30.6.2018 και καθόρισαν τις ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα έχει ως ακολούθως:

 1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
 2. Ουαλίντ Άβδος του Φουάντ – Εκτελεστικό Μέλος
 3. Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη –Εκτελεστικό Μέλος
 4. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Κων/να Μουσχουντή του Νικολάου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Γεώργιος Γκέκας του Κωνσταντίνου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Στυλιανός Καρπαθάκης του Ιωάννου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θέμα 6ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών 5.303.512 ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Θέμα 7ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.303.512 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

 • Την ανανέωση των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κούμπα και Ουαλίντ Άβδο, καθώς και την υπογραφή σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με το μέλος του Δ.Σ. κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ο μεν κ. Γεώργιος Κούμπας θα λαμβάνει από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της Εταιρείας προμήθεια, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού. Ομοίως, τόσο ο κ. Ουαλίντ Άβδος όσο και η κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη, θα λαμβάνουν από την Εταιρεία προμήθεια σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η Εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω σύμβασή των με την Εταιρεία, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους συγκεκριμένους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους των σχετικού παραστατικού.
 • Της μεταβίβασης στην εταιρεία «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του κτιρίου Β ενός εξαώροφου ακινήτου που βρίσκεται στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, αποτελουμένου από 33 οριζόντιες ιδιοκτησίες έναντι τιμήματος που θα κυμανθεί από 4,5 εκ. € έως 5,1 εκ. €.
 • Την απόκτηση από την εταιρεία «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 443.165 μετοχών της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,96% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι τιμήματος που θα κυμανθεί μεταξύ 4,6 με 5,6 εκ. €.

 

Θέμα 8ο:

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά σήμερα, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.