Φορολογικό πιστοποιητικό 2014

Ανακοίνωση για αποτελέσματα Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014 που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν.4174/2013), εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, με συμπέρασμα <χωρίς επιφύλαξη>.