Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης Γ Τριμήνου 2015

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Γ’ τριμήνου 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2015, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

-Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.002 χιλ. ευρώ έναντι των 2.295 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014.

 

-Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 182 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 312 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014.

 

-Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 383 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 558 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014.

 

-Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 383 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 546 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014.

 

-Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 127 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 251 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014.