Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1/2015 – 30/9/2015