Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

α) Ημερομηνία ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2015 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2015 της εταιρείας και του Ομίλου στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.eurobrokers.gr), θα είναι η 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

γ) Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.