ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 2016

eurobrokers_logo

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι  την 10/06/2016  πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 4 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.352.346 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,21%  επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 Θέμα 1ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

 Θέμα 2ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από πάσα ευθύνη για τη χρήση 2015.

 Θέμα 3ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,  για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τρέχουσας χρήσεως 2016.

Θέμα 4ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2015 αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/6/2015, προέγκριναν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ., για τη χρήση 2016, καθαρού ποσού έως 300.000,00 €. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ενέκριναν προμήθειες καθαρού ποσού 558.966,33 € που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2015 σε μέλη του Δ.Σ., τα οποία διατηρούν με την εταιρεία σχετική σύμβαση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Θέμα 5ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, ενέκριναν την αύξηση  του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 10.500.000,00) λόγω της κεφαλαιοποίησης τόκων, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των έντεκα εκατομμυρίων  τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι  ΕΥΡΩ (€ 11.313.926,00) και παρείχαν εξουσιοδότηση  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της Εταιρείας να υλοποιήσει την ανωτέρω απόφαση και να καθορίσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης των οφειλών του Ομολογιακού Δανείου και της συνακόλουθης τροποποίησης του Προγράμματος και των Όρων του Δανείου.

Θέμα 6ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών, εξέλεξαν νέο επταμελές Δ.Σ., η θητεία του οποίου θα λήξει την 30.6.2019 και καθόρισαν τις ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα έχει ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
  2. Ουαλίντ Άβδος του Φουάντ – Εκτελεστικό Μέλος
  3. Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικό Μέλος
  4. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου –Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Στυλιανός Καρπαθάκης του Ιωάννου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θέμα 7ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346  μετοχών  ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Θέμα 8ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.346 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

Την ανανέωση των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κούμπα, Ουαλίντ Άβδο και Ευθυμία Κουτσοβασίλη. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων, ο μεν κ. Γεώργιος Κούμπας, θα λαμβάνει από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της Εταιρείας, προμήθεια, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς επίσης και αμοιβή, σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής, για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού. Ομοίως, τόσο ο κ. Ουαλίντ Άβδος όσο και η κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη, θα λαμβάνουν από την Εταιρεία προμήθεια σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η Εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω σύμβασή των με την Εταιρεία, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους συγκεκριμένους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους των σχετικού παραστατικού.

Θέμα 9ο:

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά σήμερα, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.