ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

icon-news-xl

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του     Α΄ εξαμήνου 2016 της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2016, η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.544 χιλ. έναντι € 1.539 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 0,31%.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 726 χιλ. έναντι € 626 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 15,97%.
  • Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 70 χιλ. έναντι € (13) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ανήλθαν σε € 58 χιλ. έναντι € (73) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Τα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή ανέρχονται σε € 0,0306 έναντι € (0,0165) της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 94 χιλ. έναντι € 23 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 301,78%.
  • Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έχουν διαμορφωθεί σε € (12) χιλ. έναντι € (60) χιλ.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε € (4.401) χιλ. έναντι € (4.584)  χιλ.  την 31/12/2015.