ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

news_icon_files_xl

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016, η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.286 χιλ € έναντι 2.866 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.488 χιλ € έναντι σε 1.150 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε (17) χιλ € έναντι (251) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε (1.097) χιλ € έναντι (1.160) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Οι ως άνω ζημίες (1.097) χιλ € προέρχονται κυρίως από την απομείωση ακινήτων, η οποία έχει διαμορφωθεί σε (1.052) χιλ. €.
 • Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε (800) χιλ € έναντι (1.003) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανήλθαν σε (819) χιλ € έναντι (1.010) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Οι ζημίες ανά μετοχή ανέρχονται σε (0,1333) € έναντι (0,1675) € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 33 χιλ € έναντι 71 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε (5.403) χιλ € έναντι (4.584) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν διαμορφωθεί σε ζημία  (28) χιλ. € έναντι ζημία  (499) χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου και αναλύονται ως κάτωθι: