Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

info_gri_xl

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, με την από 28/06/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίστηκε νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας ο κ. Δημήτριος Νεοφώτιστος , σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Γεώργιου Ντεκίδη.