ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

icon-news-xl

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του   Α΄ εξαμήνου 2017 της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2017, η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.252 χιλ. έναντι €1.544 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 18,94%.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €545 χιλ. έναντι €726 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 24,91%.
  • Οι (ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €(19) χιλ. έναντι €70 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Οι (ζημίες) / κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €(106) χιλ. έναντι €58 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Οι (ζημιές) / κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται σε €(0,0184) έναντι €0,0306 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε €7 χιλ. έναντι €94 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας μείωση 92,86%.
  • Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έχουν διαμορφωθεί σε €(87) χιλ. έναντι €(12) χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.