Έναρξη ισχύος GDPR

gdpr-500-350-op

O GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Ο «Κανονισμός» είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ο GDPR εισάγει νέα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων και επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:
1. δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και φορητότητας.
2. δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας των δεδομένων του.
3. δικαιώματα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας.

 

Προσωπικά Δεδομένα- Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τον
Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Εταιρεία: ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε (EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Κουτσοβασίλη Ευθυμία, Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος Eurobrokers S.A
Στοιχεία επικοινωνίας: Υπευθύνου σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: τηλ 2108123727, email: info@eurobrokers.gr

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;
Η εταιρεία Διαμεσολάβησης (εφεξής «Εταιρεία»), τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναγράφονται στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης, ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εσάς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν την Αίτηση για την σύναψη ασφαλιστικής Σύμβασης με Ασφαλιστικές Εταιρείες (ή μέσω άλλου προσώπου διαμεσολάβησης) με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνάψει Σύμβαση Διαμεσολάβησης (εφεξής «Αίτηση»), ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή:
• Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ.
• Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
• Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς την Εταιρεία, είτε για την πίστωση σε αυτούς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.
• Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της σύβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή ειδικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής.
• Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή/και της εξαγοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

2. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται για την αξιολόγηση της Αίτησης, όπως και κατά τη λειτουργία της σύβασης, εφόσον συναφθεί, προσκομίζονται:
• είτε από τον Αιτούντα-Υποκείμενο των δεδομένων, απευθείας ή μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,
• ή από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου,
• είτε αποστέλλονται στις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες στις οποίες διαβιβάζονται οι Αιτήσεις, από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το Υποκείμενο των Δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση, ή από την εταιρεία στην οποία εργάζεται το Υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια, ή από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο απευθύνθηκε για την αποκατάσταση της επελθούσας υλικής ζημιάς κ.ο.κ., κατά περίπτωση.

3. Γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία με την Αίτηση, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν κατά τη λειτουργία της σύβασης (ή συβάσεων) που θα καταρτιστεί (-ούν), θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ” εντολή και για λογαριασμό της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας, για τους κάτωθι σκοπούς:
• Την εξέταση της Αίτησης, την ταυτοποίησή σας, την ένταξή σας σε μία ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, την εκτίμηση του κινδύνου που η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία καλείται να αναλάβει ή έχει αναλάβει, τη λήψη απόφασης για σύναψη σύβασης ασφάλισης και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου σας. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας, που απορρέουν από τη σύβαση ασφάλισης που θα συναφθεί μαζί σας, την ομαλή λειτουργία αυτής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Τη συμμόρφωση της Εταιρείας και της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
• Την ενημέρωσή σας για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
• Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
• Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων σας.
• Την επικοινωνία της Εταιρείας ή της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας με την οποία έχετε συνάψει ασφαλιστική σύμβαση μαζί σας, για την υπενθύμιση σημαντικών προθεσμιών όπως πχ υπενθύμιση σχετικά με την εμπρόθεσμη εξόφληση της οφειλής της Ασφαλιστικής σας Σύμβασης
• Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;
Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, τόσο η Εταιρεία όσο και η Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνάφθηκε η ασφαλιστική σύμβαση, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της
ασφαλιστικής σύβασης, με οποιονδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή). Σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύβασης, τα
προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης. Εφόσον ο νόμος ή
κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την Εταιρεία ή την Ασφαλιστική Εταιρεία σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για
διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερόμενων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των Υποκείμενων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί,
μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;
• Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην Εταιρεία, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της/των αίτησης (-εων) ασφάλισης.
• Η ασφαλιστική εταιρεία για την οποία διαμεσολαβεί η εταιρεία για την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι Συνεργαζόμενοι με την Ασφαλιστική Εταιρεία εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, συνεργαζόμενες εταιρείες επισκευής ζημιών, νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), η Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
• Εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), για διεκπεραιωτικούς λόγους όπως πχ είσπραξη ασφαλίστρων, αποστολή ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλπ.
• Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της εκάστοτε Ασφαλιστικής Εταιρείας με την οποία το υποκείμενο σύναψε σύμβαση ασφάλισης, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
• Στην περίπτωση ζημιάς αυτοκινήτου, ενδέχεται να γίνει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, στα πλαίσια του φιλικού διακανονισμού

6. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ούτως ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
• Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.
• Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη λειτουργία ασφαλιστικής σύβασης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους σας καταγγελία της αντίστοιχης σύβασης ή συβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.
• Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία ασφαλιστικής σύβασης, ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν.
• Παράλληλα με αυτά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλη εταιρεία.
• Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
• Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο 2108123800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@eurobrokers.gr
• Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά της Εταιρείας.

8. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο σχετικά με την Προστασία δεομένων της Εταιρείας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eurobrokers.gr