ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 05.09.2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.185.612 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 86,43% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2017 μετά της σχετικής Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

Θέμα 2ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, ενέκριναν τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 και την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 01/01/2017 έως 31/12/2017 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

 

Θέμα 3ο :

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, εξέλεξαν τη νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, η θητεία της οποίας  θα λήξει την 05.09.2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 .

Η σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

  1. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος
  2. Νικόλαος Κοκκινάκης
  3. Αναστάσιος Τσιρώνης

 

Θέμα 4ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, εξέλεξαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91 και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 166,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008).

 

Θέμα 5ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, αφού ενημερώθηκαν ότι καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2017, προμήθειες δυνάμει σχετικής σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρούν με την Εταιρεία, ενέκριναν την καταβολή των ως άνω προμηθειών για το έτος 2017   καθαρού ποσού  € 339.032,96,  προέκριναν δε την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως € 200.000 για το έτος 2018.

 

Θέμα 6ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών, εξέλεξαν νέο Δ.Σ., η θητεία του οποίου θα λήξει την 05.09.2021 και καθόρισαν τις ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.  έχει ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος
  2. Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικό Μέλος
  3. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου –  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Άγγελου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θέμα 7ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών ενέκριναν κατά τις διατάξεις  του Κ.Ν. 2190/1920 τη συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Θέμα 8ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.185.612 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με μέλη του Δ.Σ., οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και εν συνεχεία εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να τις υπογράψει και να καθορίσει τους όρους τους ως ακολούθως:

  • Την ανανέωση των συμβάσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα μέλη του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κούμπα και κα Ευθυμία Κουτσοβασίλη από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  • Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων η προμήθεια  καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες ή και αντασφαλιστικές εταιρείες καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττόμενης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού.

 

Θέμα 9ο:

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.