ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 20.05.2019    

 

Στην Γενική Συνέλευση εκ των μετόχων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση μόνο ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπεί 5.065.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ TAKTIKΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20 / 05 / 2019
 
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
1 ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.065.412
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.065.412
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.000.000    
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 84,42%    
       

 

 

Για όλες τις κατωτέρω αποφάσεις  ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι υπέρ των κατωτέρω αποφάσεων ανήλθε σε 5.065.412, οι οποίες αναλογούν σε 84,42% του συνολικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 1ο Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

Έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

Θέμα 2ο: . Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018

 

Έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2018 και απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 01/01/2018 έως 31/12/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

 

Θέμα 3ο: . Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019

 

Για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019, αποφασίστηκε η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΤΜS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 91  και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 166, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας.

Προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως € 200.000,00 (ευρώ διακόσιες χιλιάδες) για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας και τις προβλέψεις του καταστατικού αυτής, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προβλέπεται κατ’ αρθρ. 110 του ν. 4548/2018. Έγκριση των προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2018 σε μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε πρώην μέλος του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού 484.533,72 € και προέγκριση για την καταβολή προμηθειών στα μέλη του Δ.Σ για το έτος 2019 σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως προβλέπεται κατ’ αρθρ. 110 του ν. 4548/2018.

 

Θέμα 5ο: Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού

 

Τροποποίηση καταστατικού λόγω της εναρμόνισης αυτού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού

 

 

Θέμα 6ο:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων

 

Μη εκλογή νέου Δ.Σ. Παραμένει το ίδιο Δ.Σ.

 

 

Θέμα 7ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

 

Μη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Παραμένει η ίδια Επιτροπή Ελέγχου και ο ίδιος Πρόεδρος.

 

 

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

 

Έγκριση της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το πορϊσχύσαν αρθρ. 23α ν. 2190/1920

 

Έγκριση σύμβασης του Παναγιώτη Κουτσοβασίλη, συγγενικού προσώπου μέλους του Δ.Σ. με την εταιρεία, η οποία συνήφθη προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018

 

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.