Αντικαταστάσεις: υπευθύνου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και διαχειριστή πύλης ΕΡΜΗΣ

Κατόπιν συνεδριάσεως και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, την 20η Ιανουαρίου 2020, η κ. Ευθυμία Κουτσοβασίλη
σε αντικατάσταση του κ. Αναστάσιου Κουτσουμπή, αναλαμβάνει ως μοναδικός υπεύθυνος του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων και
εταιρικών ανακοινώσεων.