ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 29.07.2020    

 

Στην Γενική Συνέλευση εκ των μετόχων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση μόνο ένας (1) μέτοχος που εκπροσωπεί 5.065.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ TAKTIKΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29 / 07 / 2020
           
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
1 ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.065.412    
2          
3          
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.065.412    
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.000.000    
    ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 84,42%    
           

 

 

Για όλες τις κατωτέρω αποφάσεις  ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι υπέρ των κατωτέρω αποφάσεων ανήλθε σε 5.065.412, οι οποίες αναλογούν σε 84,42% του συνολικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

 

Έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

 

Έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2019 και απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής  χρήσης, ήτοι από 01/01/2019 έως 31/12/2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

 

Θέμα 3ο: . Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

 

Για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020, αποφασίστηκε η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΤΜS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 91  και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 166, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

 

Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

 

Θέμα 5ο : Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020

 

Εγκρίθηκε η καταβολή συνολικών προμηθειών και αμοιβών  στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως € 200.000,00 (ευρώ διακοσίων  χιλιάδων) για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας, τις προβλέψεις του καταστατικού αυτής και της θέσπισης της πολιτικής αποδοχών ως προβλέπεται κατ’ αρθρ. 110 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκαν οι προμήθειες που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. δυνάμει σχετικής σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρούν με την εταιρεία, καθαρού ποσού € 390.854,34 (τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων και τριάντα τέσσερα ευρώ).

 

 

Θέμα 6ο:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.

 

Αποφασίστηκε η μη αλλαγή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας, ωστόσο διαφοροποιήθηκαν οι ιδιότητες αυτών ως κατωτέρω:

Γεώργιος  Κούμπας                          Εκτελεστικό μέλος

Ευθυμία  Κουτσοβασίλη                  Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης                      Μη εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος  Τσιρώνης                    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος       Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η διάρκεια του ΔΣ ορίστηκε τριετής, ήτοι έως την 29.07.2023.

 

Θέμα 7ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

 

Μη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Παραμένει η ίδια Επιτροπή Ελέγχου και ο ίδιος Πρόεδρος.

 

 

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

 

Έγκριση της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Θέμα 9ο: Υιοθέτηση μέτρων εκ του γεγονότος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου ώστε να υφίσταται συμμόρφωση με τη παρ. 4 του άρθρου 119 του  Ν. 4548/2018.

 

Αποφασίστηκε η έγκριση της από 25-06-2020 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της,  ως υιοθέτηση μέτρων εκ του γεγονότος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου ώστε να υφίσταται συμμόρφωση με τη παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

 

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.