ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ « ΕUROBROKERS MEΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΤΗΣ « ΕUROBROKERS MEΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ»

 

Ι. Εισαγωγή

Η Πολιτική έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Εταιρίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δημιουργώντας ανταγωνιστικές συνθήκες για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και εξειδικευμένων Συμβούλων.

Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και όχι τυχόν ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της. Σημειώνεται σχετικώς ότι, ως εταιρία διαμεσολάβησης, η Εταιρία διαθέτει στελέχωση ανάλογη του είδους των εργασιών της.

 

ΙΙ. Βασικές Αρχές.

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών Συμβούλων με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, με γνώμονες την αξιοκρατία και την πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Εταιρίας, τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας, την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των πιστωτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι αποδοχές θα πρέπει να προωθούν την ισορροπία ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη απόδοση των αμειβόμενων.

 

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι:

 

-Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των Συμβούλων.

-Η συνεισφορά τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής της αξίας.

-Οι ικανότητες αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα ευθύνης τους.

-Η αποτροπή ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.

-Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Όσον αφορά στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η αμοιβή τους πρέπει να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους της Εταιρίας και την επίτευξη αυτών.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη, η αμοιβή τους πρέπει να αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους (προετοιμασίας και συμμετοχής ή/και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Επιτροπών) και τις επιπλέον αρμοδιότητές τους.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση που θα μπορούσε να αποθαρρύνει την τυχόν διάθεσή τους για αμφισβήτηση αποφάσεων της Διοίκησης αναφορικά με θέματα ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.

 

ΙΙΙ. Εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  ή και στα συνδεδεμένα μέρη αυτών, σταθερές αποδοχές βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής κ.λπ. σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επί των συμβάσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται μετά την 1.1.2019 τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2019.

Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής αποδοχών, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις διαμεσολαβητικών υπηρεσιών  αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών αορίστου χρόνου με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τα συνδεδεμένα μέρη αυτών. Η προθεσμία ειδοποίησης καταγγελίας, οι όροι και η αποζημίωση καταγγελίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και στα συνδεδεμένα μέρη αυτών που απασχολούνται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σύμβασης, χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που χορηγούνται σε εργαζομένους, όπως χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα, εταιρική κάρτα, έξοδα κίνησης.  Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, οποιεσδήποτε παροχές της Εταιρίας προς εργαζομένους πέραν των μηνιαίων αποδοχών τους, ανεξάρτητα από την φύση τους, το λόγο καταβολής τους και την εφάπαξ ή επανειλημμένη, έστω και για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταβολή τους, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές και συνιστούν πάντοτε οικειοθελείς παροχές χορηγούμενες από ελευθεριότητα, η επανειλημμένη χορήγηση των οποίων δεν δημιουργεί καμία συμβατική υποχρέωση της Εταιρίας και υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας η Εταιρία δεν καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη άλλες αποδοχές υπό τη μορφή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται όμως, να καταβάλλει στο μέλλον.

Η Πολιτική αποδοχών δύναται να προβλέπει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας  έχει προβλεφθεί καταβολή αποδοχών του είδους αυτού. Ωστόσο, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι ή στόχοι κερδοφορίας με βάση τον προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την καταβολή έκτακτων αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε συνδεδεμένα μέρη, που απασχολούνται στην Εταιρία με σύμβαση ως επιβράβευση ή κίνητρο για ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία.

 

ΙV. Μη εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία δύναται να καταβάλλει στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, η και στα συνδεδεμένα μέρη αυτών, που  απασχολούνται βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών αορίστου χρόνου,  σταθερές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποδοχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων  μη εκτελεστικών μελών. Ως προς τους όρους καταγγελίας αυτών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ως προς τη χορήγηση πρόσθετων παροχών ή έκτακτων αποδοχών ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται στην Εταιρία, χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που χορηγούνται σε εργαζομένους, όπως χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα, εταιρική κάρτα, έξοδα κίνησης.

 

  1. V. Λοιπές παροχές.

 

Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών: Η

Πολιτική δεν περιλαμβάνει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, ή πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να θεσπισθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114, αντίστοιχα, του Ν. 4548/2018.

Αμοιβή επί των κερδών: Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει την χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής αμοιβής επί των τυχόν κερδών της χρήσης.

 

  1. VI. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση.

Παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα για τις σταθερές ή έκτακτες αποδοχές μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον η τυχόν παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Στο άρθρο 112 παρ. 2 (ζ) του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών που υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής έναντι των οποίων σημειώθηκε παρέκκλιση.

 

VIL Έγκριση, διάρκεια, αναθεώρηση πολιτικής αποδοχών

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την 29/7/2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Για το λόγο αυτό η έγκριση σχεδίου νέας ή αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία είναι υποχρεωτική κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το εμπλεκόμενο πρόσωπο απέχει από την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος που το αφορά σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.