Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  29ης Ιουλίου  2020 υπό τις ακόλουθες ιδιότητες είναι τα κάτωθι:

 

  1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Αντιπρόεδρος

ιδιότητα: Μη εκτελεστικό μέλος

  1. Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη –Εντεταλμένη Σύμβουλος

ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου  – Μέλος

ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  1. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου  – Μέλος

ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και θα λήξει την 29.07.2023.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου παραμένουν τα ίδια, ήτοι:

 

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος, Πρόεδρος,

Νικόλαος Κοκκινάκης, Μέλος

Αναστάσιος Τσιρώνης, Μέλος