Ανακατανομή δραστηριοτήτων μελών Δ.Σ.

Ακοίνωση Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ Της 22ας Δεκεμβρίου 2020, τα μέλη του Δ.Σ. που ορίσθηκαν υπό τις ακόλουθες ιδιότητες είναι τα κάτωθι

  1. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Μη Εκτελεστικός  Πρόεδρος

 

  1. Ευθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

  1. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

  1. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να έχει διάρκεια ως την  29.07.2023