ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.

Την 8/4/2004 εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ του Χ.Α., στον κλάδο ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι 6.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., με κωδικό ΟΑΣΗΣ μετοχής ΕΥΒΡΚ, και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ΕΥΡΩ 2,40.

15/04/2004: Oι μετοχές της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής +12%, το οποίο κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ. αριθ. 3/216/17.5.2001 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επεκτείνεται σε +-18%.