Ανακοίνωση για αποτελέσματα ειδικού φορολογικού ελέγχου

Ανακοίνωση για αποτελέσματα ειδικού φορολογικού ελέγχου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με συμπέρασμα <χωρίς επιφύλαξη>.