Χ.Α. Aνακοινώσεις Τ.Γ.Σ. 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 30/06/2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 5 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.350.944 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,18% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2013.

Θέμα 3ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών, εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GrantThorntonA.E. για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.

Θέμα 4ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών, αφού ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2013 αμοιβές, παρότι είχε ληφθεί σχετική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/06/2013, προέγκριναν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 καθαρού ποσού έως 300 χιλ. ?. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ενέκριναν προμήθειες καθαρού ποσού 624.768,74 ? που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2013 σε μέλη του Δ.Σ. τα οποία διατηρούν με την εταιρεία σχετική σύμβαση διαμεσολάβησης.

Θέμα 5ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών, δεν προχώρησαν στη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Ως εκ τούτου παραμένει ως έχει το Δ.Σ. της Εταιρείας που είχε εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/06/2013, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2016.

Θέμα 6ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών 5.350.944 ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ.της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 7ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.350.944 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

  •          Τις υπογραφείσες με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κούμπα και Ουαλίντ Άβδο συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων ο μεν κ. Γεώργιος Κούμπας θα λαμβάνει από την Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στους πελάτες της Εταιρείας προμήθεια, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού. Ομοίως, ο κ. Ουαλίντ Άβδος θα λαμβάνει από την Εταιρεία προμήθεια σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προμηθειών που θα εισπράττει η εταιρεία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω σύμβασή του με την Εταιρεία, καθώς επίσης και αμοιβή σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εισπραττομένης από την Εταιρεία αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους συγκεκριμένους πελάτες αυτής, με την έκδοση από μέρους του σχετικού παραστατικού.
  •          Της αγοράς από την μητρική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ποσοστού 15% (ήτοι, 26.700 μετοχές) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί συνολικού τιμήματος που δε θα υπολείπεται του ποσού των 300.000 ? και δεν θα ξεπερνά αυτό των 1.200.000 ?.

Θέμα 8ο:

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 2013 επιβαρύνθηκαν είναι: α) η ζημιά από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 767 χιλ ? και β) η ζημιά  530 χιλ. ?., κυρίως από τους τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων.

Αντιθέτως, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας παρέμειναν κερδοφόρα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.748 χιλ ? έναντι 4.983 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.720 χιλ ? έναντι σε 2.376 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε (339) χιλ ? έναντι 329 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου Τα κέρδη /(ζημιές) προ φόρων ανήλθαν σε (869) χιλ ? έναντι (205) χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 337 χιλ ? έναντι  546 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η εταιρεία εκτιμά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί μέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της.