Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης A Τρίμηνου 2014

Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης A Τρίμηνου 2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του A” τριμήνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α” τριμήνου 2014, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.351 χιλ. ευρώ έναντι των 1.601 χιλ. ευρώ κατά το A” τρίμηνο του 2013.
  •  Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 389 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 486 χιλ. ευρώ κατά το Α” τρίμηνο του 2013.
  •  Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 409 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 508 χιλ. ευρώ κατά το Α” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 277 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 260 χιλ. ευρώ κατά το A” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 275 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 156 χιλ. ευρώ κατά το A” τρίμηνο του 2013.