Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

α) Ημερομηνία ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2013 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2013 της εταιρείας και του Ομίλου στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.eurobrokers.gr), θα είναι η 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014.

γ) Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.