Πώληση Eurogroup

ΠΩΛΗΣΗ EUROGROUP

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, προέβη σε πώληση 83.244 μετοχών ήτοι ποσοστό 91% της θυγατρικής της εταιρείας EUROGROUPINSURANCEBROKERSROMANIAS.R.L. έναντι συνολικού τιμήματος 80.000 ?. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. δε συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας.