Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης Γ Τρίμηνου 2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Γ” τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ” τριμήνου 2013, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3.272 χιλ. ευρώ έναντι των 4.052 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2012.
  •          Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 608 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 491 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2012.
  •          Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 670 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 594 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2012.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 220 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 218 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2012.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 10 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 129 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2012.