Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης B Τρίμηνου 2013

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α” εξαμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α” εξαμήνου 2013, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.293 χιλ. ευρώ έναντι των 3.222 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2012.
  •          Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 275 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 773 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2012.
  •          Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 316 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 843 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2012.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 162 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 439 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2012.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 280 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 284 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2012.