Νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, με την από 21/06/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/6/2013, ως κάτωθι:

 

  1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Πρόεδρος Δ.Σ.

Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Ουαλίντ Αβδος       του Φουάντ – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

  1. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  1. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  1. Κων/να Μουσχουντή του Νικολάου – Μέλος

Iδιότητα: Μη εκτελεστικό μέλος

  1. Γεώργιος Γκέκας του Κωνσταντίνου – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει στις 30/6/2016.