Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την ΤΓΣ της 20-06-2013

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20-06-2013

Η Εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ενημερώνει τους κ.κ. Mετόχους της ότι, την 23η Μαϊου 2013, ημερομηνία της πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20-06-2013, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 6.000.000.

Οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr.