Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης Γ Τρίμηνου 2012

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Γ’ τριμήνου 2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2012, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4.052 χιλ. ευρώ έναντι των 3.902 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 491 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 888 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 594 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 998 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 218 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 135 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 129 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 9 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011.