Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α” εξαμήνου 2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α” εξαμήνου 2012, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3.222 χιλ. ευρώ έναντι των 2.845 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 773 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 765 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 843 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 839 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2011.
  • Τα Ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30/6/2012 παρέμειναν αρνητικά κατά (342) χιλ. ευρώ έναντι (626) χιλ. ευρώ την 31/12/2011.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 439 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 345 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2011.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 284 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 198 χιλ. ευρώ κατά το A” εξάμηνο του 2011.