Οικονομικό Ημερολόγιο 2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: α) Ημερομηνία ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2011 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2011 της εταιρείας και του Ομίλου στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.eurobrokers.gr), θα είναι η 30η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή. β) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της εταιρείας και του Ομίλου, θα δημοσιευθούν το Σάββατο 31η Μαρτίου 2012. γ) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012. δ) Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.