Περαίωση Φορολογικών Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1. (ιβ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..» γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.4 του Ν. 4002/2011 και των άρθρων 1-13 του Ν.3888/2010, η διαδικασία περαίωσης φορολογικών υποχρεώσεων της, για τις χρήσεις 2007,2008 και 2009. Το συνολικό ποσό φόρου που επιβαρύνει την Εταιρεία ανέρχεται σε 167.772 Ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσό καλύπτεται κατά το ποσό των 47.303 Ευρώ από τις προβλέψεις που σχημάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 120.469 Ευρώ θα επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31/12/2011.