Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι συμμετείχε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας EUROGROUP INSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. με το ποσό των 182.100?, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας από 60% σε 91%.