Τροποποιήσεις του Καταστατικού

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2011, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο το σχέδιο με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, όπως αυτό θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το σχέδιο με τις τροπο- ποιήσεις του Καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr και στο www.ase.gr