Σχέδιο απόφασης Ε.Γ.Σ 22.2.2011


 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22-02-2011 Θέμα 1ο: Έγκριση σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εγκρίνει στο σύνολό του τo από 21.12.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Γεωργίου Κούμπα, δυνάμει του οποίου ο δεύτερος μεταβίβασε στην Εταιρεία 7.120 μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί τιμήματος 63,20 ? ανά μετοχή, δηλαδή αντί συνολικού τιμήματος 449.984 ?. Το τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί ως ακολούθως: 120.000 ? καταβλήθηκαν στον κ. Γεώργιο Κούμπα με την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 329.984 ? συμφωνήθηκε να του καταβληθεί μέχρι τις 31.12.2011, είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε περισσότερες δόσεις.