ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, προέβη σε αγορά 7.120 μετοχών, ήτοι ποσοστό 4%, της εταιρείας ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι τιμήματος 449.984 ?. Η ως άνω μεταβίβαση τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι, η μητρική εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ήδη κατέχει το 15% της ως άνω εταιρείας.