Εσωτερικός Ελεγκτής

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, με την από 13/09/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίστηκε νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας ο κ. Σμυρλόγλου Αθανάσιος σε αντικατάσταση της κας Δέδε Αναστασίας.