Νέο Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή EUROBROKERS ΑΕ

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την από 28/05/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:

Α) συγκροτήθηκε σε σώμα, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως κάτωθι:

 

  1. Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Πρόεδρος Δ.Σ.

Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Ουαλίντ Αβδος του Φουάντ – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

  1. Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Μέλος

Iδιότητα: Μη Εκτελεστικό Μέλος

  1. Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  1. Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Μέλος

Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Β) εξελέγησαν ως μέλη της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής οι κάτωθι :

 

Γεώργιος Κούμπας – Πρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης – Μέλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος – Μέλος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος