Ομολογιακό Δάνειο σε ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/06/2009, υπεγράφη την 17/12/2009 έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 10.500.000 ? με διάρκεια δέκα ετών από την έκδοση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα και με την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, επέλεξε τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» ως Αρχικούς Ομολογιούχους, στις οποίες θα διατεθεί πρωτογενώς το Κ.Ο.Δ. και διόρισε την πρώτη εκ των ανωτέρω ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και Διαχειριστή των Πληρωμών Το ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας.