ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ EUROBROKERS 27 & 30-11-2009

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ EUROBROKERS 27 & 30-11-2009

Η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (στο εξής «η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

1) H εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την

α) 27/11/2009 σε αγορά 1.100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας.

Κατόπιν αυτού, η ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημέρωσε με την από 01.12.2009 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε από 30,25% σε 48,583%.

β) 30/11/2009 σε αγορά 1.020.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας.

Κατόπιν αυτού, η ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημέρωσε με την από 01.12.2009 επιστολή της την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε από 48,583% σε 65,593%.

Επίσης, ο κ. Γεώργιος Κούμπας (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) ενημέρωσε με την από 01.12.2009 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε (άμεσα και έμμεσα μέσω της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) από 76,108 % σε 80,275%