ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ EUROBROKERS – 24/11/2009

Η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (στο εξής «η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

O κ. Γεώργιος Κούμπας (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 24/11/2009 σε πώληση 90.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας.

Κατόπιν αυτού, ο κ. Γεώργιος Κούμπας (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) ενημέρωσε με την από 25.11.2009 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε από 47,359% άμεσα και 30,25% έμμεσα, σε 45,858% άμεσα και 30,25% έμμεσα ήτοι το συνολικό ποσοστό διαμορφώθηκε απο 77,608% σε 76,108%.