Ενέργειες Άρσης Επιτήρησης Γ Τρίμηνου 2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Γ” τριμήνου 2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Kατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ” τριμήνου 2014, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.295 χιλ. ευρώ έναντι των 3.062 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 312 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 603 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 558 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 215 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 546 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 10 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2013.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 251 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 670 χιλ. ευρώ κατά το Γ” τρίμηνο του 2013.