ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, με την από 5 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05/09/2018, ως κάτωθι:

Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένη Σύμβουλος
Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει στις 5/9/2021

 

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου όπως εξελέγη από την ΤΓΣ της 05/09/2018 έχει ως εξής:

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Πρόεδρος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, λήγει δηλ. την 05/09/2021