ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα την Απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2020, του Διοικητικού Συμβουλίου , η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, το Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τις κάτωθι ιδιότητες :

Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Πρόεδρος
Iδιότητα: μη Εκτελεστικό μέλος

Eυθυμία Κουτσοβασίλη του Παναγιώτη – Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Iδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Μέλος
Iδιότητα: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και θα λήξει την 29.07.2023.