ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το επιχειρησιακό μοντέλο βασίζεται στην οργάνωση της εταιρείας, σε δύο αυτόνομες στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (Strategic Business Units – SBUs), οι οποίες αποσκοπούν στη συνολική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών αναγκών των επιχειρήσεων, οργανισμών, ομάδων και ιδιωτών πελατών.

  • Επιχειρηματική μονάδα Local Market, η οποία στοχεύει στην παροχή επιχειρηματικών ασφαλίσεων – Corporate  Services, σε προσωπικές ασφαλίσεις – Private Services / Affinity groups και σε ομάδες ασφαλιζομένων – Employee benefits.
  • Επιχειρηματική μονάδα International Market, που στοχεύει κυρίως στην παροχή αντασφαλιστικών υπηρεσιών – Reinsurance Services καθώς και σε επιχειρηματικές ασφαλίσεις – Corporate Services.

Η δομή της εταιρείας ολοκληρώνεται με σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και πληροφορικής και την υλοποίηση διεθνώς εφαρμοσμένων πρακτικών στον τομέα του marketing, ώστε η εταιρεία να εγγυάται την ταχεία και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της.

Η δομή αυτή υποστηρίζεται από μια ευέλικτη και έμπειρη διοίκηση.